Quét danh mục

Bài học tiếng Đức trung cấp - nâng cao

Ngân hàng Thông tin Đức

Số German, Số German 1-100

Số tiếng Đức, Số tiếng Đức 1-100, Các số trong tiếng Đức Làm thế nào để nói số trong tiếng Đức? 0: null (nul) 1: eins (ayns) 2: zwei (svay) 3: drei…